Documente necesare


Pentru deschiderea unui dosar de executare sunt necesare:

 • Titlul executoriu în original.
 • Cerere de executare silită (tip) în două exemplare adresată Biroului Executorului Judecătoresc prin care se solicită începerea executării silite. Cererea se poate descărca de pe pagina de internet a societății noastre.
 • Dovada plății taxei judiciare de timbru în cuantum de 20 lei, pentru fiecare titlu executoriu în baza căruia se solicită începerea executării silite. În situația în care se solicită urmărirea silită a unui imobil aflat în circumscripția altei judecătorii decât cea în care se află sediul societății noastre, se va anexa, suplimentar taxa de timbru necesară pentru solicitarea încuviințării executării silite imobiliare.
 • Dacă cererea este semnată de o altă persoană decât creditorul, respectiv de avocat/mandatar, este necesar să depuneți și împuternicirea avocațială/procură în original.
 • Dovezi privind cheltuielile de executare - original (ex.: chitanțe, transport, onorariu avocat, etc). În lipsa documentelor doveditoare, cheltuielile nu vor fi avute în vedere.
 • Suma de 200 lei reprezentând cheltuieli de executare silită generate de comunicarea actelor de procedură prin executorul judecătoresc sau agentul procedural al societății noastre.
 • Onorariu executor judecătoresc.


De asemenea se vor furniza următoarele informații:

 • Date privind debitorul:
  • pentru societăți C.U.I., Nr. înmatriculare Registrul Comerțului
  • pentru persoane fizice CNP, date de stare civilă, precum și cu privire la eventualele venituri sau bunuri urmăribile (dacă sunt cunoscute)
 • Contul societății pentru creditor persoană juridică în vederea virării sumelor de bani ce se vor recupera prin executare
 • Dacă este posibil date privind bunurile și veniturile urmăribile ale debitorului și/sau date privind bunurile supuse executării

DESCARCĂ - CERERE DE EXECUTARE SILITĂ


În vederea participării la licitațiile publice organizate de societatea noastră vă invităm să utilizați formularul de mai jos:

DESCARCĂ - CERERE DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE PUBLICĂ

După completarea formularului vă rugăm să anexați acestuia următoarele documente:

 • copia actului de identitate al participantului la licitație
 • originalul procurii autentice - speciale în situația în care participarea la licitație se realizează prin mandatar
 • originalul dovezii de consemnare al garanției în cuantum de 10% din prețul de începere al licitației (consemnarea garanției se va face până la termenul vânzării)

Pentru comunicarea unei notificări sunt necesare:

 • Notificarea concepută și redactată de dvs. în 3 exemplare originale pentru fiecare comunicare, semnate de dvs. personal sau de avocat/mandatar.
  • La cerere, notificarea poate fi concepută și redactată de societatea noastră, contra cost.
 • Dacă este semnată de avocat/mandatar va trebui să depuneți și împuternicirea avocațială/procura în original.
 • în cazul comunicării prin agent procedural contravaloarea costurilor de transport în alte localități.
 • eventuale acte doveditoare în 2 exemplare
 • onorariu executor judecătoresc

DESCARCĂ - CERERE COMUNICARE NOTIFICARE